Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

On 10:30 π.μ. by Insurance Station
ασφάλιση

Πώς οι ασφαλιστές τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και προασπίζουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα;
Οι ασφαλιστές επιτελούν μια σειρά σημαντικών ρόλων στην κοινωνία μας:
  • Προωθούν την καλύτερη διαχείριση κινδύνων στην κοινωνία και προστατεύουν τους ασφαλισμένουςόταν συμβεί το χειρότερο.
  • Αυτή η προστασία παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη σιγουριά ώστε να δραστηριοποιηθούν οικονομικά, κι έτσι οδηγεί στην ανάπτυξη.
  • Οι ασφαλιστές τονώνουν επίσης την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα κάνοντας μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 8.500 δισ. ευρώ το 2013.
Μια υγιής ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί, συνεπώς, προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Και για να παραμείνει υγιής η ασφαλιστική βιομηχανία χρειάζονται αποτελεσματικοί και κατάλληλοι κανονισμοί.
Για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη οι ασφαλιστικοί κανονισμοί πρέπει να είναι αρκετά ισχυροί ώστε να προστατεύουν τους ασφαλισμένους, αλλά όχι τόσο περιοριστικοί ώστε να μην επιτρέπουν στιςασφαλιστικές εταιρείες να υποστηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα μέσω των προϊόντων που παρέχουν και των επενδύσεών τους.

Μπορούν οι κανονισμοί πράγματι να προαγάγουν την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα;
Ναι, εφόσον…
… οι διαμορφωτές πολιτικής καταρτίζουν κανονισμούς που προστατεύουν τους ασφαλισμένους και ταυτόχρονα δίνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να αυξήσουν την οικονομική συνεισφορά τους.
Πρέπει επίσης να μην προσπαθούν να επιβάλουν προκρούστειες λύσεις στους ασφαλιστές και στουςασφαλισμένους τους:
  • Οι ασφαλισμένοι διαφορετικών χωρών έχουν και διαφορετικές ανάγκες.
  • Οι ασφαλιστές, επομένως, πρέπει να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις που ταιριάζουν στις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες.
Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι όποιες πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις των νέων κανόνων γίνονται κατανοητές και ελαχιστοποιούνται, καθώς και ότι οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους ασφαλιστικές εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων και να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην κοινωνία, αντί να τις περιορίζουν.
Μπορούν οι νέοι κανονισμοί να απειλήσουν την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα;
Ναι, αν…
… οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη, μπορεί να επιδράσουν αρνητικά σε καταναλωτές, ασφαλιστικές εταιρείες και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.
Για παράδειγμα, παρότι χαιρετίζουν πολλά σημεία της Solvency II, οι ασφαλιστές ανησυχούν ότι θα κάνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους να φαίνονται πιο ριψοκίνδυνες απ’ ό,τι είναι πραγματικά. Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλιστές θα πρέπει να διακρατούν δυσαναλόγως υψηλά κεφάλαια για τις εν λόγω επενδύσεις.
  • Αυτό κάνει ακόμη πιο ακριβές για τους ασφαλιστές τις επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, επιχειρήσεις και έργα υποδομών.
  • Αυτό αποτρέπει τους ασφαλιστές από τέτοιες επενδύσεις – οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% όλων των θεσμικών επενδύσεων στην ΕΕ.
Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς επηρεάζουν οι υφιστάμενοι ασφαλιστικοί κανονισμοί την ανάπτυξη και τη σταθερότητα, καθώς δεν έχουν διενεργηθεί αξιολογήσεις για να υπολογιστούν οι επιπτώσεις των κανονισμών που ήδη ισχύουν.
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των νέων ρυθμιστικών πρωτοβουλιών που προτείνονται, το λογικό είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα όσων υπάρχουν ήδη, καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν για την ανάπτυξη στην ΕΕ.
Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι νέοι κανονισμοί για τους καταναλωτές;
Κανόνες που θεσπίστηκαν για να προστατέψουν τους καταναλωτές ενός κλάδου μπορούν, εντελώς απροσδόκητα, να επιδράσουν αρνητικά στους καταναλωτές ενός άλλου κλάδου.
Για παράδειγμα, ενώ η προστασία των προσωπικών δεδομένων οφείλει να είναι θέμα υψίστης σημασίας για κάθε οργανισμό, οι νέοι κανόνες για την προστασία δεδομένων που εξετάζει σήμερα η ΕΕ μπορεί να καταστήσουν δυσκολότερη την καταπολέμηση της απάτης για τους ασφαλιστές και κατ’ αναλογία ακριβότερα τα προϊόντα για τους καταναλωτές. Κι αυτό επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα πελατών και επεξεργασίας τους στον βαθμό που χρειάζεται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές είτε θα πρέπει να ανεβάσουν κατά πολύ τις τιμές των προϊόντων τους είτε να σταματήσουν να παρέχουν συγκεκριμένα είδη κάλυψης. Έτσι, οι καταναλωτές θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη ή να μείνουν χωρίς οικονομική προστασία.
Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση είναι, βεβαίως, θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Κάποιοι όμως από τους νέους κανόνες που αποσκοπούν στην προάσπιση των εν λόγω δικαιωμάτων μπορεί εμμέσως να μην επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να τιμολογήσουν σωστά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με τους κινδύνους που παρουσιάζει ο εκάστοτε καταναλωτής.
Αυτό δεν μπορεί παρά να σημαίνει υψηλότερο κόστος για όλους, το οποίο δεν συμφέρει κανέναν.

Πηγή: Nextdeal