Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

On 8:49 μ.μ. by Insurance Station
ασφαλιση
Tέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο περί ιδιωτικής ασφάλισης, του νόμου που θα τροποποιήσει τον 400/70, προσαρμόζοντάς τον στις απαιτήσεις του Solvency II και γενικότερα στο νέο εποπτικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων:
-         προβλέπει τη δημοσιοποίηση εκτεταμένων στοιχείων της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής κατάστασης των εταιρειών,
-         επιβάλλει σε κάθε εταιρεία να διαθέτει ένα αποτελεσματικό και κατάλληλα ενταγμένο στην οργανωτική της δομή σύστημα διαχείρισης κινδύνων,
-         προβλέπει τουλάχιστον ετήσιες αξιολογήσεις των εταιρειών από την Τράπεζα της Ελλάδος,
-         θεσμοθετεί την υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να τηρούν τη δική τους εσωτερική αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας,
-         ορίζει τη δυνατότητά τους να προβαίνουν σε εξωτερικές αναθέσεις ακόμη και σημαντικών λειτουργιών ή εργασιών.

Εμείς θα σταθούμε σε ένα – δυο σημεία που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Το ένα αφορά στις Εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, τις γνωστές ΕΠΥ, για τις οποίες φαίνεται ότι ζορίζουν τα πράγματα. Στο νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να υποδείξει συμμόρφωση σε ευρωπαϊκή ασφαλιστική επιχείρηση που λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, η οποία δεν τηρεί τους κανόνες της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Προβλέπεται ειδικώς ότι σε περίπτωση που η τελευταία δε συμμορφωθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την αρμόδια αρχή καταγωγής της επιχείρησης, προκειμένου αυτή να λάβει τα ανάλογα μέτρα και να ενημερώσει με τη σειρά της την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν τα προαναφερθέντα μέτρα δεν ελήφθησαν ή ελήφθησαν αλλά αποδείχθηκαν ανεπαρκή, εφόσον η ευρωπαϊκή ασφαλιστική επιχείρηση που λειτουργεί στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, ηΤράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια αρχή υποδοχής, μπορεί, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή καταγωγής, να λάβει μέτρα για πράξεις της επιχείρησης που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία ή για παραλείψεις αυτής και μέχρι και να απαγορέψει στην επιχείρηση την άσκηση νέων ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι παρά το ότι το Solvency II προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2016, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί, μόνο κατ’ εξαίρεση, να δώσει τη δυνατότητα συμμόρφωσης εταιρειών στο Solvency II έως την 31ηΔεκεμβρίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον ασφαλιστική επιχείρηση συμμορφώνεται μεν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 με το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας, αλλά δε διαθέτει επαρκή επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια για να καλύψει την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, η εποπτική αρχή κατά παρέκκλιση δεν παρεμβαίνει απαγορεύοντας την ελεύθερη διάθεση στοιχείων, λαμβάνοντας μέτρα εξυγίανσης ή ανακαλώντας άδεια λειτουργίας, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία να συμμορφωθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.