Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

On 2:28 π.μ. by Insurance Station
Κάθε πέντε χρόνια θα γίνεται η επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ιστοσελίδα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (Insurance-eea.gr) επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές :
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 3350) η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (αρ. 45/21-11-2014) σχετικά με την επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η οποία ορίζει ότι οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να συμπληρώνουν 75 ώρες εκπαίδευσης ανά πενταετία, προκειμένου να επαναπιστοποιούνται και να μπορούν να συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμά τους.
Την εκπαίδευση αυτή μπορούν να τους την παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται, εφόσον αυτές πάρουν τη σχετική έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος για τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Οι τομείς επανεκπαίδευσης είναι τρεις και αφορούν:
α) στα προϊόντα που προωθεί στην αγορά ο διαμεσολαβητής
β) σε θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς
γ) στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του διαμεσολαβητή.
Ειδικά στην περίπτωση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να τους παρέχει την εκπαίδευση ως προς τον πρώτο τομέα, δηλαδή τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθεί στην αγορά ο διαμεσολαβητής.
Το κάθε σεμινάριο θα ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή «τεστ κατανόησης», προκειμένου να παρασχεθεί στους διαμεσολαβούντες που το παρακολούθησαν η σχετική βεβαίωση περαίωσης του σεμιναρίου.