Τα προγράμματα ασφάλειας κατά παντός κινδύνου, καλύπτουν οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να επέλθει σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας. Μπορείτε να ασφαλήσετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ύψος της αποζημείωσης.

Παραδείγματα τέτοιοων ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι: (παραδείγματα)