Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

On 5:55 π.μ. by Insurance Station
Χωρίς σύνταξη, ακόμη και προσωρινή, θα μένουν όσοι έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ για ποσά άνω των 15.000 και 20.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ, η σύνταξη θα καταβάλλεται μόνο εάν η οφειλή δεν υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά. Σε αυτή την περίπτωση, το χρέος θα παρακρατείται από τις συντάξεις, σε έως 40 δόσεις. Οσοι οφείλουν μεγαλύτερα ποσά, θα πρέπει πρώτα να αποπληρώσουν την οφειλή έως το ύψος των 15.000 ευρώ για το ΙΚΑ και των 20.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία παρακράτησης των δόσεων από τη σύνταξη. Η διαδικασία αυτή ισχύει και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης.
Συγκεκριμένα, όταν, κατά την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, υπάρχει οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου προς το άλλο Ταμείο (συμμετέχων φορέας) και έχει ρυθμιστεί η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και των πρόσθετων τελών σε δόσεις, θα παρακρατείται κάθε μήνα τμήμα αυτής, ίσο με το ποσό κάθε δόσης. Η σύνταξη θα καταβάλλεται αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ. Τα ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 40. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα. Οταν οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, καθώς και στις περιπτώσεις που στο ΙΚΑ υπάρχει οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, τότε θα γίνεται έλεγχος εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά που μπορούν να παρακρατηθούν.